jueves, 13 de mayo de 2010

Cool is being yourself, comfortable in your own skin, knowing that you’re going against the grain and being unswayed by what people think, what the rules say you’re supposed to be or do, and how you measure up against any of the aforementioned.

Cool é ser ti mesmo, estar cómodo na túa pel, saber que vas contra a corrente e que che dea igual qué pensa a xente, qué reglas din que has seguir ou ser, e cómo vas estar á altura en contra do antes mencionado.
Cool is taking chances that most other people won’t. Sometimes it works. Sometimes it doesn’t. It often works more than it doesn’t. When it doesn’t, you make no apologies for it. Cool is saying ‘I tried’. Win or lose, your mission always remains the same.
Cool é coller as opcións que non colle todo o mundo. Ás veces funciona. Outras veces non. De cotío funciona máis do que parece. Cando non funciona, non pides desculpas. Cool é dicir "tenteino".Gañes ou perdas, a túa misión continúa a ser a mesma.

Cool can be offensive, unrefined, politically incorrect. Cool can also create a sense of ease, simply by being steady in the face of chaos, or quickening the pulse in dull instances.
Cool pode ser ofensivo, pouco refinado, políticamente incorrecto. Cool pode crear a sensación de que é sinxelo, fácil, plantarse e encarar o caos, ou acelerar o pulso en circunstancias aburridas.
Cool isn’t manufactured. Cool doesn’t ‘try’ to be anything. That’s what makes it cool. Cool is organic, innovative, and intangible. Cool just is.
Cool non se fabrica. Cool non tenta ser nada. Eso é o que o fai cool. Cool é orgánico, innovador e intanxible. Cool é, nada máis.
What has happened to cool? People ‘try’ to be cool. They try to figure out what people like and pattern themselves around it. That’s not cool. It’s a circus act. They’ll play themselves out because it becomes too exhausting to try to be cool.
Qué foi do cool? A xente intenta ser cool. Tratan de imaxinar que é o que gusta á xente e seguen esas pautas para si mesmos. Eso non é cool. É un número de circo. Cánsanse porque vólvese esgotador de máis tentar ser cool.

Cool is effortless. Cool is soulful, an inner peace and calm within that’s radiated outward. Cool isn’t afraid to say or do anything. The uncool is. Cool is magnetic.
Cool non é impostado. Cool é conmovedor, unha paz e calma interior que saen proxectadas cara fora. Cool non ten medo de dicir ou facer nada. O non cool si. Cool é magnetico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario